Загальні умови постачання природного газу

1. Постачання природного газу здійснюється відповідно до Договору, за яким Постачальник зобов’язується поставити Споживачеві природний газ належної якості та кількості у порядку, передбаченому Договором, а Споживач зобов’язується оплатити вартість прийнятого природного газу в розмірі, строки та порядку, передбачених Договором. Якість та інші фізико-хімічні характеристики природного газу визначаються згідно із встановленими нормативно-правовими актами.

2. Постачання природного газу побутовим Споживачам здійснюється на підставі типового Договору, що затверджується Національною комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та оприлюднюється в установленому порядку.

3. Постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між Постачальником та Споживачем, крім випадків, передбачених п. 2 ст. 12 Закону України «Про ринок природного газу»

4. Права та обов’язки Постачальників і Споживачів визначаються Законом України «Про ринок природного газу», Цивільним і Господарським кодексами України, Правилами постачання природного газу, іншими нормативно-правовими актами, а також Договором постачання природного газу.

5. Постачальник передає природний газ Споживачу, об’єкт якого підключений до газорозподільної системи, в точках виходу газотранспортної системи до відповідної газорозподільної системи.

6. Постачальник передає природний газ Споживачу, об’єкт якого підключений до газотранспортної системи в точках виходу з газотранспортної системи.

7. На Постачальника не покладаються обов’язки щодо оформлення відносин з Оператором ГРМ та витрати з розподілу природного газу, що передається за цим Договором Споживачу, об’єкт якого підключений до газорозподільної системи. Споживач несе всі витрати за розподіл природного газу мережами відповідного Оператора ГРМ.

8. На Постачальника не покладаються обов’язки щодо оформлення відносин з Оператором ГТС та витрати з транспортування природного газу, що передається за цим Договором Споживачу, об’єкт якого підключений до газотранспортної системи. Споживач несе всі витрати на транспортування природного газу мережами Оператора ГТС, крім установ і організацій, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів.

9. На відповідний період поставки природного газу, Споживач замовляє у Постачальника весь очікуваний обсяг споживання природного газу, необхідний Споживачу, або його точці комерційного обліку, якій присвоєно окремий ЕІС-код.

10. Коригування договірних планових об’ємів постачання/споживання природного газу протягом місяця поставки здійснюється в порядку процедури надання реномінації, передбаченої Кодексом ГТС.

11. За підсумками розрахункового періоду споживач до 05 числа місяця, наступного за розрахунковим, зобов’язаний надати діючому постачальнику копію відповідного акта про фактичний об’єм (обсяг) розподіленого (протранспортованого) природного газу споживачу за розрахунковий період, що складений між Оператором ГРМ / ГТС та споживачем, відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи / Кодексу газорозподільних систем

Договір постачання природного газу повинен містити такі умови, що є істотними та обов’язковими для цього виду Договору:

1) місце і дата укладення Договору, а також найменування/прізвища, імена, по батькові Постачальника і Споживача та їх EIC-коди як суб’єктів ринку природного газу;

2) предмет Договору, відповідно до якого постачальник зобов’язується поставити споживачу природний газ в необхідних для нього об’ємах (обсягах);

3) ЕІС-код точки/точок комерційного обліку споживача, по яких буде здійснюватися постачання природного газу Постачальником (за необхідності, якщо по інших точках комерційного обліку постачання газу здійснює інший Постачальник);

4) найменування Оператора ГРМ/ГТС, з яким Споживач уклав договір розподілу/транспортування природного газу;

5) річні, місячні та/або добові обсяги природного газу, у тому числі в розрізі точок комерційного обліку (за необхідності), та/або допустиме їх відхилення;

6) порядок перегляду та коригування підтверджених обсягів природного газу, у тому числі протягом розрахункового періоду;

7) режими постачання та споживання природного газу протягом розрахункового періоду;

8) ціна постачання природного газу за Договором;

9) порядок та строки проведення розрахунків за поставлений природний газ;

10) порядок звіряння фактичного об’єму (обсягу) спожитого природного газу на певну дату чи протягом відповідного періоду;

11) відповідальність сторін за невиконання умов Договору та підстави її застосування, у тому числі в разі перевищення Споживачем підтверджених обсягів природного газу за відповідний період, а також механізми компенсації і повернення, які застосовуються, якщо рівні якості послуг Постачальника за Договором не виконуються, зокрема за неточності в рахунку чи його затримці (норма вноситься в Договір за згодою сторін);

12) перелік випадків, коли постачання природного газу може бути обмежено/припинено Споживачу, та порядок обмеження/припинення, а по Споживачу, що не є захищеним відповідно до Правил про безпеку постачання природного газу, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовій галузі, додаткові вимоги, визначені в зазначених Правилах;

13) порядок зміни Постачальника;

14) строк дії Договору та умови і порядок його продовження, припинення чи розірвання, у тому числі інформація щодо можливості його одностороннього розірвання;

15) місцезнаходження/місце проживання, банківські реквізити Сторін;

16) інформація, що стосується прав Споживачів, у тому числі щодо розгляду скарг (вирішення спорів) постачальником, і засоби спілкування та/або публічного оголошення інформації, що подається Постачальником згідно з Правилами постачання природного газу;

17) порядок вирішення спорів відповідно до Правил постачання природного газу;

18) право Споживача на отримання інформації, визначеної Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення».

З метою недопущення Постачальником небалансу між обсягами природного газу, поданими ним у газотранспортну систему для потреб своїх Споживачів, та обсягами природного газу, відібраними/спожитими його Споживачами, у Договорі постачання природного газу за домовленістю сторін (Споживача та Постачальника) може бути визначена процедура передачі Споживачем даних про фактичне споживання природного газу за попередню газову добу.

Усі умови поставки природного газу за Договором мають бути справедливими та добре відомими заздалегідь. У будь-якому випадку вся відповідна інформація має бути надана Споживачеві до укладення Договору.